Regionalt planforum

Kvar månad arrangerer vi regionalt planforum for kommunar og regionale etatar.

Planforumet skal drøfte konkrete plansaker, utveksle informasjon og avklare konkrete spørsmål og sektorinteresser. Det skal også bidra til at vi samordnar ulike interesser og syn, raskare får avklart ulike problemstillingar og oppnår meir samstemt praksis i plansaker. Regionalt planforum skal styrke planlegginga generelt og førebygge konflikter. 

Alle kommuneplanar som skal rullerast bør leggast fram i regionalt planforum. Også kommunale planstrategiar, interkommunale planar, enkelte kommunedelplanar og større reguleringsplanar vil vere aktuelle å ta opp. Det same gjeld regionale planstrategiar, regionale planar, regionale planbestemmingar og andre saker av overordna prinsipiell karakter.

Vi ønsker at kommuneplanar og regionale planar skal bli drøfta to gonger, både før planprogrammet blir fastsett og før offentleg ettersyn.