Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta er eit tilbod til ungdom som ikkje er opplæring eller i arbeid. 

Målgruppe

Oppfølgingstenesta er til for ungdom mellom 16 og 21 år med rett til vidaregåande opplæring, som 

  • ikkje har søkt vidaregåande opplæring
  • ikkje har teke imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrote opplæringa før ho er ferdig
  • ikkje er i arbeid 

Oppfølgingstenesta skal

  1. ha oversikt over målgruppa og aktuelle tilbod. Ungdom blir registrert gjennom året.
  2. gi skriftleg informasjon til alle i målgruppa om kva rettar dei har. Føresette til ungdom som ikkje er myndig skal ha same informasjon med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgivning.ta kontakt med kvar enkelt ungdom  for å gi rettleiing og oppfølging
  3. gi alle ungdommane eit tilbod, eventuelt i samarbeid med andre aktørar.
  4. følge opp ungdom som har tatt imot tilbod gjennom ei eller fleire rettleiingssamtalar.

Oppfølginga frå OT gjeld kvart skoleår så lenge ungdommen har lovfesta rett til vidaregåande opplæring.

Oppfølgingstenesta (OT) i Møre og Romsdal