Folkehelse og samhandling

Tannhelsa er ein del av folkehelsa, og den offentlege tannhelsetenesta i fylket organiserer også helsefremmande og førebyggande tiltak utanfor klinikkane. Målet er å bidra til god folkehelse gjennom å arbeide for at befolkninga har kunnskap, ferdigheiter og haldningar som set dei i stand til å oppretthalde ei god tannhelse heile livet. 

Har du spørsmål, ta kontakt:

Våre samarbeidspartnarar:

Tverrfagleg samarbeid er viktig for å nå målet om god tannhelse for alle. Tannhelsetenesta har ei overordna samarbeidsavtale med dei fleste kommunane i fylket, og meir spesifikke samarbeidsavtaler på tenestenivå, der ansvar og oppgåver er tydeleg fordelt og definert. 

Det er lover og nasjonale føringar som styrer arbeidet.