Skoleskyss i grunnskole

Som elev i grunnskolen kan du ha rett på gratis skoleskyss dersom du oppfyller nokre krav. Du må sjølv søke kvart år for å få dette tilbodet.

Kven kan få gratis skoleskyss?

  • Du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skole. For førsteklassingar er avstanden 2 km. *
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og skole. 
  • Du har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, uavhengig av veglengde mellom bustad og skole. Kommunen gjer ei vurdering dersom avstanden er under skyssgrensa
  • Det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, uavhengig av reiselengde mellom bustad og skole

Ordninga dekker ikkje 

  • Skyss i samband med SFO og leksehjelp
  • Transport i samband med ekskursjonar og andre aktivitetar i skoletida, samt utplassering i ungdomskole.
  • Reiser på ferie- og fridagar.

Sjekk avstand frå heim til skule

Avstanden er rekna ut frå Møre og Romsdal fylkeskommune sine kartdata, og kortaste veg frå eleven si bustadadresse til eleven sin skole.

Slik søker du

Eleven eller føresette fyller ut søknadskjemaet om skoleskyss leverer dette til skolen. Har eleven delt bustad må skjema for stadfesting om delt bustad bli levert saman med søknaden.

Last ned søknad om gratis skoleskyss (PDF, 138 kB)

Eventuelle vedlegg til søknaden

Legeerklæring (PDF, 513 kB)

Stadfesting vaksenopplæring: For vaksne elevar som søkjer om tilrettelagt skoleskyss (PDF, 116 kB)

Stadfesting om delt bustad (PDF, 206 kB)

Andre spørsmål om skoleskyss

Kontakt

Har du spørsmål om skoleskyss, skoleskysskort eller liknande? Send e-post til skoleskyss@mrfylke.no eller ta kontakt med skolen din. 

Du bør ikkje sende sensitive personopplysningar i e-post.

For skolen

Gå til Skoleskyssportalen.