Fagskole - høgare yrkesfagleg utdanning

Fagskoleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning er kortare, yrkesretta og praksisnær utdanning på nivået over vidaregåande opplæring. 

Fagskolen i Møre og Romsdal

Skolen tilbyr utdanning i maritime fag, maskinteknikk, elektro, bygg og anlegg, prosessfag, petroleum og helsefag. Studiestad er Ålesund og Kristiansund. 

Informasjon om studie og søking finn du på nettsida til Fagskolen Møre og Romsdal.

Statleg driftstilskot til høgare yrkesfagleg utdanning

Fagskolar i Møre og Romsdal kan søke om tilskot til høgare yrkesfagleg utdanning. Tilskotet skal kome studentane til gode, og skal dekke driftsutgiftene for utdanningar med studiestad i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune koordinerer ordninga.

Fristen for å søke tilskot til oppstart av nye studie/kull kommande haust er 15. desember.

Ombod for studentar 

Studentombodet for fagskolen i Møre og Romsdal er ein uavhengig ressursperson som skal vareta interessene og rettane til fagskolestudentar. Studentombodet har teieplikt, og er meint som et gratis lågterskeltilbod til studentar i fagskolen i fylket. Du kan lese meir på nettsidene til studentombodet