Vassforvaltning

Fylkeskommunen, kommunar og andre sektormyndigheiter samarbeider om planar og tiltak for å sikre at vi brukar vatnet på ein måte som ikkje skadar miljøet. Fylkeskommunen er vassregionmyndigheit og koordinere arbeidet.

Møre og Romsdal vassregion består av fem vassområde; Nordre Nordmøre, Søre Nordmøre, Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre. Dei største vassdraga er Driva, Rauma, Surna og Eira/Aura. Totalt har regionen 2452 vassførekomstar. 

Tilstanden i Møre og Romsdal vassregion

Om lag 700 (21 % ) av vassførekomstane i regionen oppnår ikkje god miljøtilstand. Hovudutfordringane for vassmiljøet er miljøgifter, avløp, akvakultur, Gyrodactylus salaris, flaumsikring/andre fysiske inngrep, landbruk og vassdragsreguleringar. I den regionale vassforvaltningsplanen er det set miljømål for alt vatn, både i elvar, innsjøar, kystvatn og grunnvatn. Desse måla dannar grunnlaget for tiltak for å betre tilstanden. 

Les meir om Møre og Romsdal vassregion i Vannportalen

Søk støtte til vassmiljøtiltak

Prioriteringar i planperioden

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort vedtak om å prioritere

  • Vassdrag med laks og sjøaure 
  • Miljøgift og forureina sjøbotn
  • Landbruk og avløp
  • Plastforsøpling i kyst og vassdrag
  • Prioritering av minstevassføring i Svorka/Bævra, Toåa og Skallelva/Oppdølselva gjennom vilkårsrevisjon
  • Prioritering av tiltaksoppfølging i Aura/Eira, Surna og Mørevassdraget

Tilstand og tiltak for sjøaure

Sjøauren har hatt ein tilbakegang i fylket i ein lengre periode. Prosjektet «Mange bekkar små» arbeider for å betre tilhøva for sjøauren. 

Her kan du lese om prosjektet